De tsjerkeried stint wakker oer de nije tsjerkeyndieling.