Silk Hottema (mei swurd) moat Bauck beskermje. Dêr is net elk seker fan.