It folk, de Berltsumer steane mei ljochten klear. De striid giet los.